Que és la Cèdula d'Habitabilitat

Novetat: MITJANÇANT EL DECRET 253/2013 ENTRA EN VIGOR A PARTIR DE L'1 de Juny del 2013, L'OBLIGATORIETAT PELS PROPIETARIS DE DISPOSAR DEL CERTIFICAT D'EFICIENCIA ENERGETICA DE L'EDIFICI O UNA UNITAT D'AQUEST. PER +INFO FACI CLICK A LA PESTANYA "QUE ES EL CERTIFICAT ENERGETIC"

Segons l'article 13 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, la CÈDULA D'HABITABILITAT és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa que siguin fixats per reglament i té aptitud per a ésser destinat a residència humana. Per a poder ocupar un habitatge, cal haver-ne obtingut prèviament la cèdula.Les cèdules d'habitabilitat són de dos tipus:

D'habitatges nous:
- Nova construcció
- Obtinguts com a conseqüència d’obres de gran
rehabilitació
- Obtinguts mitjançant un Canvi d'ús o reconversió
d'antiga edificació (per exemple transformar un
despatx en habitatge, un edifici comercial o
industrial, etc.)
- Legalització (d'obres de construcció d’habitatge
realitzades sense llicència)
- Habitatge creat per subdivisió d'un habitatge
existent.
D'habitatges usats: Habitatges existents a l'entrada en vigor del Decret. Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d'habitabilitat ja que no tenen la consideració d'habitatge.

Com es gestiona la Cèdula d'Habitabilitat?
El procediment per a realitzar una Cèdula és el següent:

1. CERTIFICACIÓ D´HABITABILITAT DE L'HABITATGE
Cal que un arquitecte us faciliti la sol·licitud i s'encarregui de certificar l'habitabilitat de l'habitatge per mitjà d'un Certificat d'habitabilitat, visat pel col·legi professional corresponent, en el qual s'expressi que l'habitatge té el nivell d'habitabilitat objectiva per poder otorgar-se la cèdula d'habitabilitat.
Per això, serà necessari prèviament la visita a l'habitatge per part d'un tècnic de NOVARQuitectura, que emitirà la certificació provisional que els hi entregarà en el mateix moment de la visita.
2. TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CÈDULA D'HABITABILITAT
Un cop tinguem el certificat d'habitabilitat de l'habitatge, hem de tramitar la Sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat a l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
En aquest moment ja s'obtè el nº d'Expedient de Cèdula, el qual serà útil per a les gestions posteriors que vulguin efectuar, com per exemple en contractes d'arrendament, de compra-venda o en altes dels serveis de subministrament (llum, aigua, gas). Tot seguit, NOVARQuitectura facilitarà el Comprovant de tramitació del seu expedient per via e-mail.
3. RECEPCIÓ DE LA CÈDULA PER CORREU POSTAL
Finalment tan sols tindrà que esperar a rebre la Cèdula definitiva enviada directament desde l'Agència Catalana de l'Habitatge, per correu a l'adreça que ens indiqui en un termini de resolució previst desde la data de tramitació d'uns 30 dies aprox.

Quina documentació cal per poder emetre el Certificat d'Habitabilitat?
Només serà necessari que pugui facilitar al tècnic de NOVARQuitecturala visualització de l'Escriptura de propietat o Nota simple registral de l'immoble i la seva referència cadastral (nº que figura en qualsevol rebut de l'ibi).