Normativa

Normativa legal aplicable en l'àmbit autonòmic:

Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Decret 186/1994, pel qual s'adeqüen a la Llei 30/1992 procediments reglamentaris que afecten el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Decret 254/1985, pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments dels serveis públics.

Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Ordre de 25 de gener de 1989, de desplegament del Decret 375/1998, sobre control de qualitat de l'edificació

Ordre de 8 d’octubre de 1984, sobre inclusió del número de cèdula d’habitabilitat en els contractes d’arrendament i subministrament dels habitatges.

Ordre de 30 d'agost de 1984, sobre models de documents per a l'atorgament de la Cèdula d'Habitabilitat.